Дистанцияле уку: татар теле дәресләре

 

Кадерле укучым! Без сезнең белән үзлектән укуга күчәбез. Мөстәкыйль укуның үз уңайлыклары бар. Син үзең теләгән вакытыңда тәкъдим ителгән мәгълүмат белән таныша, биремнәрне эшләгәндә авырлыклар туса, һәрвакыт укытучың белән элемтәгә керә аласың. Сылтамалар (ссылкалар) буенча күчә алмасаң, аны күчермәләп алып, адрес юлына куй һәм ENTER төймәсенә бас. Биремнәрне башкару өчен дәрес үткән көнне 20.00 сәгатькә кадәр  вакыт билгелик. Көн дәвамында эшләгән биремеңне укытучыга җибәреп, син билге алачаксың. Хәерле сәгатьтә! Уңышлар телим! Башладык!

ТАТАР МӘКТӘБЕ (КОД 81):

5 нче сыйныф

1 нче дәрес.  Татар теленең сүзлек составы. Гомумтөрки сүзләр, гарәп, фарсы, рус теленнән, рус теле аша башка телләрдән алынган сүзләр.карарга

2 нче дәрес. Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы. Гомумхалык сүзләре. Әдәби тел сүзләре. Диалекталь сүзләр, атамалар.

3 нче дәрес. Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы. тарихи сүзләр, архаизмнар һәм неологизмнар.

4 нче дәрес. Сүзлекләр һәм алардан файдалану.

5 нче дәрес. Бәйләнешле сөйләм үстерү. Эш кәгазьләре. Якын кешеләргә, дусларга, танышларга хат язу. 

6-7 нче дәресләр. И.И. Левитанның “Яз. Су ташыган чак” картинасы буенча сочинение-тасвирлама язу.

8 нче дәрес. Татар телендә сүз ясалу ысуллары. Тамыр сүзләр. Ясалма сүзләр.

6 нчы сыйныф

Хәл фигыль, исем фигыль һәм инфинитив фигыльләрне кабатлау.

1 нче дәрес. Хәл фигыль.

2 нче дәрес. Исем фигыль.

3 нче дәрес. Инфинитив.

4 нче дәрес. Ярдәмче фигыльләр.

5 нче дәрес. Мөстәкыйль мәгънәле фигыльләрнең ярдәмче фигыль буларак кулланылышы.

6 нчы дәрес. Фигыльләрнең ясалышы.

7 нче дәрес. Фигыльләрне гомумиләштереп кабатлау.

8 нче дәрес. Аваз ияртемнәре турында төшенчә.

9 нчы дәрес. Хәбәрлек сүзләр. 

10 нчы дәрес. Бәйләгеч сүз төркемнәре. Бәйлек.

11 нче дәрес. Теркәгеч.

7 нче сыйныф

1 нче дәрес. Тәмамлык турында төшенчә, сораулары, җөмләдәге урыны. Туры һәм кыек тәмамлык, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

2 нче дәрес. Хәлләр. Вакыт хәле, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны. Урын хәле, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны. 

3 нче дәрес. Рәвеш хәле, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны. Күләм хәле, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

4 нче дәрес.  Сәбәп хәле, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

5 нче дәрес. Максат хәле, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

6 нчы дәрес. Шарт хәле, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны. Кире хәл.

7 нче дәрес. Аныклагыч, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

8 нче дәрес. Аныклагычларның аерымлануы, алар янында тыныш билгеләре.

9 нчы дәрес. Портрет нигезендә сыйфатлама элементларын кулланып хикәяләү. Сөембикә.

10 нчы дәрес. Җөмләнең модаль кисәкләре. Кереш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре.

11 нче дәрес. Кереш җөмләләр. Кереш җөмләләр янында тыныш билгеләре.

12 нче дәрес. Эндәш сүзләр, алар янында тыныш билгеләре.

13 нче дәрес. Сөйләмдә сүзләрнең туры һәм кире тәртибе. Инверсия. 

14 нче дәрес. Җөмләнең грамматик  кисәкләрен кабатлау. Синтаксик анализ.

15 нче дәрес. Еллык контроль эш.

8 нче сыйныф

Берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә. Күп иярченле кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау.

1 нче дәрес. Катнаш кушма җөмлә.

2 нче дәрес. Катнаш кушма җөмләдә тыныш билгеләре.

3 нче дәрес. Катнаш кушма җөмлә.

4 нче дәрес. Эш кәгазьләре: беркетмә язу.

5 нче дәрес. Тезем.

6 нчы дәрес. Катлаулы төзелмәләрне гомумиләштереп кабатлау.

7 нчы дәрес. Җөмләнең мәгънәсе, төзелеше, интонация һәм тыныш билгеләре.  Пунктуация.

8 нче дәрес. Нокта, сорау һәм өндәү билгеләре, күп нокталар, куштырнаклар куела торган очраклар.

9 нчы дәрес. Өтер, нокталы өтер, ике нокта куела торган очраклар.

9 нчы сыйныф 

1 нче дәрес. Телнең иҗтимагый әһәмияте. Тел һәм тарих.

2 нче дәрес. Хәзерге татар милли әдәби теленең тамырлары. Хәзерге татар милли әдәби теленең барлыкка килүе.

3 нче дәрес. Татар сөйләмә теленең төп диалектлары.

4 нче дәрес. Икетеллелек. Татарстан Республикасы Законы. Татар әдәби телен тергезү, саклау һәм үстерү.

5 нче дәрес.Тел гыйлеменең төп бүлекләре һәм әһәмияте.

6 нчы дәрес. “Татарстан Республикасы халыклары телләре турында” ТР Законы.

7 нче дәрес.  Тел һәм мәдәният.

8-9 нчы дәресләр. Татар сөйләмә теле кагыйдәләрен укуда һәм көндәлек тормышта куллану.

10 нчы дәрес. Ел буена үтелгәннәрне кабатлау. Фонетика.

11 нче дәрес. Ел буена үтелгәннәрне кабатлау. Лексикология.

12 нче дәрес. Ел буена үтелгәннәрне кабатлау. Морфология.

13 нче дәрес. Ел буена үтелгәннәрне кабатлау. Синтаксис.

10 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Эш кәгазьләре: ышаныч кәгазе һәм акт язу.

2 нче дәрес. Беркетмә (протокол) язу. Васыятьнамә турында мәгълүмат.

3 нче дәрес. Сөйләмә һәм язма текстлар.

4 нче дәрес. Текстның мәгънәви һәм композицион бөтенлеге.

5 нче дәрес. Текст. Текстның мәгънәви һәм композицион бөтенлеге. Текстта сүзләр бәйләнеше.

11 нче сыйныф

1 нче дәрес.  Аерымланган хәл,аныклагыч,тиңдәш кисәкләр ,гомумиләштерүче сүз, кереш яки эндәш сүзе, өстәлмәсе булган гади җөмләдә тыныш билгеләре.

2 нче дәрес. Кушма җөмлә турында гомуми мәгълүмат. Иярчен җөмләле кушма җөмләләрдә иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар, аналитик һәм синтетик иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре.

ТАТАР ТӨРКЕМЕ (КОД 82):

5 нче сыйныф

1 нче дәрес. Сүзнең тамыры һәм кушымчасы.

2 нче дәрес. Сүз ясагыч кушымчалар.

3 нче дәрес. Мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар.

4 нче дәрес. Модальлек белдерүче кушымчалар.

5 нче дәрес. Кушымчаларның сүзгә ялгану тәртибе.

6 нчы дәрес. Сүзнең нигезе.

6 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Рәвешләргә морфологик анализ ясау. Рәвеш сүз төркемен  кабатлау.

2 нче дәрес. Алмашлык турында төшенчә. Алмашлыкларның ясалышы.

3 нче дәрес. Зат алмашлыклары. Тартым алмашлыклары.

4 нче дәрес. Күрсәтү алмашлыклары. Сорау алмашлык­лары.

5 нче дәрес. Билгеләү алмашлыклары. Билгесезлек алмашлыклары. Юклык алмашлыклары.

6 нчы дәрес. Алмашлыкларга морфологик анализ. Алмашлык сүз төркемнәренең зат-сан белән төрләнешен кабатлау.

7 нче дәрес. Фигыль турында төшенчә.

8 нче дәрес. Фигыльләрнең ясалышы.

7 нче сыйныф

1 нче дәрес. Бәйлекләрнең сөйләмдә кулланылу үзенчәлекләре. Бәйлек сүзләр.

2 нче дәрес. Бәйлекләргә морфологик анализ.

3 нче дәрес. Теркәгечләр. Теркәгечләрнең төркемчәләре.

4 нче дәрес. Теркәгечләрнең төркемчәләре. 

8 нче сыйныф

1 нче дәрес. Әйтү максаты ягыннан  җөмлә төрләре.

2 нче дәрес. Раслау һәм инкяр җөмләләр.

3 нче дәрес. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.

9 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Публицистик стиль.

2 нче дәрес. Әдәби стиль.

3 нче дәрес. Сөйләм культурасы.

4 нче дәрес. Әдәби тел нормалары.

10 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Сүз ясалыш ысуллары (Исем, фигыль, сыйфат, рәвеш сүз төркемнәренең ясалышы.)

2 нче дәрес. Сүз ясалыш ысуллары (парлы, тезмә, кушма, кыскартылма)

11 нче сыйныф

1 нче дәрес. Текст.

2 нче дәрес. Татар әдәби теленең функциональ стильләре һәм аларның бер-берсенә йогынтысы.

РУС ТӨРКЕМЕ (КОД 83):

1 нче сыйныф

1 нче дәрес. Савыт-саба. / Посуда.

2 нче дәрес. Савыт-саба. / Посуда.

3 нче дәрес. Киемнәр. Одежда.

2 нче сыйныф

1 нче дәрес. Татарстан картасы.

2 нче дәрес. Светофорның өч күзе.

3 нче дәрес. Биремле контроль күчереп язу.

4 нче дәрес. Юл йөрү кагыйдәләре / Правила дорожного движения.

5 нче дәрес. Мин авылда яшим / Я живу в деревне. 

6 нчы дәрес. Самостоятельная  работа “ Мой родной край ”.

7 нче дәрес. Магазин одежды и обуви.

8 нче дәрес. В продовольственном магазине.

9 нчы дәрес. Мои любимые продукты.

3 нче сыйныф

1 нче дәрес. “Әдәпле булыйк” темасы буенча күнегүләр эшләү.

2 нче дәрес. Вопросы Кто? Кого? Кому?  Употребление в предложении  Көн саен.

3 нче дәрес.  Союз- поэтому (чөнки), потому что.

4 нче дәрес. Лексико-грамматический материал по тексту “Дуслар”.

5 нче дәрес. Выполнение упражнений по теме “Кечкенә дусларыбыз”.

6 нчы дәрес. Лето. Глагол настоящего времени.

7 нче дәрес. Конструкция “Әйтегез әле”.

8 нче дәрес. Образование словосочетаний.

4 нче сыйныф

1 нче дәрес. Повторение степени прилагательных.

2 нче дәрес. Контрольное списывание “Әбисе белән оныгы”.

3 нче дәрес. Парные слова и их правописание.

4 нче дәрес. Частица “әле”,  -чы/-че.

5 нче дәрес. Сложные числительные. Кушма саннар.

6 нчы дәрес. Выполнение упражнений по теме “Язгы бәйрәмнәр”.

7 нче дәрес. Моя Родина -Татарстан. Вопросы Где? Куда? Откуда?  

8 нче дәрес. Рассказ на тему “Татарстан Республикасы”.

9 нчы дәрес. Склонение существительных по падежам.

5 нче сыйныф

1 нче дәрес. Телефоннан сөйләшү этикеты.

2 нче дәрес. Сыйфат дәрәҗәләре. / Степень сравнения прилагательных.

3 нче дәрес. Эш кәгазьләре стиле. Белдерү. / Официально-деловой стиль. Объявление.

4 нче дәрес. Бәйлекләр / Послелоги.

5 нче дәрес. Кунакта / В гостях.

6 нчы дәрес. Туган көн – күңелле бәйрәм.

6 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Г.Камал театры.

2 нче дәрес. Табигать.

3 нче дәрес. Боерык фигыльнең 3 нче зат берлек һәм күплек сан формалары.

4 нче дәрес. Бездә яшәүче кошлар.

5 нче дәрес. Мы говорим о животных.

7 нче сыйныф

1 нче дәрес. Шәүкәт Галиевнең “Тагын бер рәхмәт” шигыре. 

2 нче дәрес. Билгеле һәм билгесез үткән заман хикәя фигыль. 

8 нче сыйныф

1 нче дәрес. Теркәгечләр.

2 нче дәрес. Табигать һәм без.

9 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый.

2 нче дәрес. Ләбибә Ихсанова “Лачын кыз” хикәясеннән өзек. 

3 нче дәрес. Г.Әпсәләмов “Батырлык” романыннан өзек белән танышуга әзерлек.

4 нче дәрес. Г.Әпсәләмов “Батырлык” романыннан өзек белән танышуга әзерлек.

Биремнәрне эшләгәч, җавапларыңны укытучыңа җибәр. Ә түбәндәге форма ярдәмендә син килеп туган техник кыенлыклар буенча киңәшләр ала аласың. Тизрәк җавап алу өчен, исемеңне, мәктәбеңне, сыйныфыңны, электрон адресыңны күрсәтергә онытма.

Дистанцияле уку: татар теле дәресләре: 7 комментарий

  1. Хөрмәтле сайтны булдырган укытучылар! Сез искитмәле файдалы эш башкаргансыз. Сезнен хезмәтегез ихтирамга лаек! Киләчәктә авыр эшегездә зур уңышлар телим.

     

Комментарий өстәү